Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
obowiązujące od dnia 23 listopada 2021 r.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU) stosuje się do wszystkich umów zawartych przez Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard spółka jawna z siedzibą w Toruniu (dalej jako Bella Line Wellness Centrum) z jej klientami, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej.

 2. Na terenie Klubu Bella Line Wellness Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej lub gospodarczej, w szczególności treningów personalnych, świadczenia usług w charakterze trenera personalnego, a także zakaz handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek oraz zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard spółka jawna z siedzibą w Toruniu lub podmiotu upoważnionego do reprezentowania Bella Line Wellness Centrum.

 3. Na terenie Klubu Bella Line Wellness Centrum obowiązuje bezwzględny zakaz rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Zajęć zorganizowanych oraz ogólnego obrazu wnętrza Klubu bez pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard spółka jawna z siedzibą w Toruniu lub podmiotu upoważnionego do reprezentowania Bella Line Wellness Centrum. Każda próba rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Zajęć zorganizowanych oraz ogólnego obrazu wnętrza Klubu bez pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard spółka jawna z siedzibą w Toruniu lub podmiotu upoważnionego do reprezentowania Bella Line Wellness Centrum może skutkować zgłoszeniem takiego działania do organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych lub prawnie chronionych dóbr osobistych personelu Klubu, Członków Klubu lub innych osób przebywających na terenie Klubu i może skutkować skierowaniem postępowania na drogę sądową bez możliwości polubownego zakończenia sprawy.

 4. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług określenia oznaczają:

  1. Klub – Bella Line Wellness Centrum – odpowiednio każda z placówek należących do sieci klubów Bella Line Wellness Centrum,

  2. Umowa Członkowska – umowa zawierana przez Członka Klubu, na podstawie której Członek Klubu nabywa członkostwo w Klubie oraz może nabyć Karnet, uprawniający Członka Klubu do korzystania z usług Klubu,

  3. Członek Klubu – osoba, która zawarła z Klubem Umowę Członkowską oraz wpłaciła Opłatę Członkowską, o ile aktualny Cennik w odniesieniu do konkretnej umowy przewiduje Opłatę Członkowską, a także w odpowiednim zakresie osoba korzystająca z usług Klubu w ramach wejścia jednorazowego, wejścia FREE PASS lub w ramach programów partnerskich lub umów zawartych przez pracodawcę,

  4. Opłata Członkowska – jednorazowa opłata wpisowa, którą ponosi Członek Klubu z tytułu rozpoczęcia przynależności do Klubu, mająca na celu pokrycie związanych z tym kosztów wystawienia Katy Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika, niepodlegająca zwrotowi w razie utraty statusu Członka Klubu,

  5. Opłata Abonamentowa – opłata za Karnet umożliwiający korzystanie z usług oferowanych przez Klub, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika lub oferty promocyjnej,

  6. Opłata Jednorazowa – opłata za jednorazowe korzystanie z usług oferowanych przez Klub, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika,

  7. Karta Członkowska – imienna karta Klubu, która może zostać wydana Członkowi Klubu, potwierdzająca przynależność Członka Klubu do Klubu (zapisaną w formie cyfrowej na karcie lub w aplikacji mobilnej), legitymująca członkostwo w Klubie,

  8. Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach obowiązujących w dacie wykupienia Karnetu OWŚU oraz Cennika. Karnet może obowiązywać przez czas określony lub przez czas nieokreślony. Z Karnetu może korzystać tylko Członek Klubu, który dokonał jego zakupu,

  9. Strona Internetowa – strona internetowa Bella Line Wellness Centrum funkcjonująca pod adresem: http://bellaline.pl/main,

  10. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez trenera bądź instruktora indywidualnie bądź w grupach ograniczonych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których może być wymagane wcześniejsze dokonanie zapisu,

  11. Cennik – dokument, w którym są określone ceny za usługi oferowane przez Klub oraz za działania podejmowane przez Klub.

§ 2.
CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zostać Członkiem Klubu za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub kuratora wyrażoną w formie pisemnej.

 3. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub kuratora osoby niepełnoletniej, która ukończyła 15 rok życia lub osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zostaje wyrażona poprzez złożenie podpisu przedstawiciela ustawowego lub kuratora na Umowie Członkowskiej, w obecności personelu Klubu. Personel Klubu jest uprawniony do poproszenia osoby występującej w charakterze przedstawiciela ustawowego lub kuratora o okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego zdjęcie, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości czy osoba występującej w charakterze przedstawiciela ustawowego lub kuratora jest przedstawicielem ustawowym lub kuratorem pracownicy Klubu uprawnieni są do poproszenia takiej osoby o okazanie dokumentu potwierdzającego ich status.

 4. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia nie mogą zostać Członkami Klubu.

 5. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się po podpisaniu Umowy Członkowskiej oraz po uiszczeniu Opłaty Członkowskiej. Jeśli według aktualnego Cennika wysokość Opłaty Członkowskiej wynosi 100,00 zł członkostwo w Klubie rozpoczyna się, z dniem zawarcia Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu.

 6. Członkostwo w Klubie upoważnia Członka Klubu do wstępu na teren każdej z placówek należących do sieci klubów Bella Line Wellness Centrum i do korzystania z całej infrastruktury Klubu w zakresie przewidzianym w ramach Karnetu oraz OWŚU. Korzystanie z infrastruktury Klubu obejmuje również możliwość uczestnictwa w Zajęciach zorganizowanych lub korzystania z usług dodatkowych. Ilość Zajęć zorganizowanych, w których może uczestniczyć Członek Klubu lub czas korzystania z usług dodatkowych może podlegać ograniczeniom w zależności od rodzaju Karnetu określonego w Umowie Członkowskiej.

 7. Członkostwo w Klubie jest imienne, chyba że co innego wynika z Umowy Członkowskiej lub OWŚU. Pracownicy Klubu uprawnieni są do poproszenia Członka Klubu o okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość Członka Klubu zawierającego zdjęcie lub do poproszenia Członka Klubu o zweryfikowanie swojej tożsamości w recepcji Klubu.

 8. Członkostwo w Klubie może zostać przeniesione na osobę trzecią w drodze pisemnej cesji dokonanej przez dotychczasowego Członka Klubu i jego następcę osobiście, w obecności przedstawiciela Klubu i za zgodą Klubu. Wraz z członkostwem w Klubie na osobę trzecią przechodzi także aktywny Karnet wykupiony przez dotychczasowego Członka Klubu.

 9. Przed dokonaniem cesji członkostwa w Klubie dotychczasowy Członek Klubu powinien rozliczyć się z Klubem ze swoich zobowiązań finansowych wobec Klubu. W przypadku nierozliczenia się przez dotychczasowego Członka Klubu ze swoich zobowiązań finansowych wobec Klubu, Klub może uzależnić wyrażenie zgody na dokonanie cesji członkostwa w Klubie od zawarcia z Klubem przez następcę Członka Klubu, za zgodą Członka Klubu, umowy o przejęcie przez następcę Członka Klubu długu dotychczasowego Członka Klubu.

 10. Klub może odmówić zgody na cesję członkostwa w Klubie w przypadku:

 1. niespełniania przez następcę Członka Klubu wymagań przewidzianych dla Członka Klubu (wiek, zgoda przedstawiciela ustawowego lub kuratora),

 2. nierozliczenia się przez Członka Klubu ze swoich zobowiązań finansowych wobec Klubu,

 3. nierozliczenia się przez Członka Klubu ze swoich zobowiązań finansowych wobec Klubu oraz odmowy zawarcia z Klubem przez następcę Członka Klubu, za zgodą Członka Klubu, umowy o przejęciu przez następcę Członka Klubu długu dotychczasowego Członka Klubu.

 1. W przypadku dokonania cesji członkostwa w Klubie następca Członka Klubu zobowiązany jest do wypełnienia druku Umowy Członkowskiej.

§ 3.
UMOWA CZŁONKOWSKA I KARNETY

 1. Umowa Członkowska jest zawierana na czas nieokreślony.

 2. Zawierając Umowę Członkowską Członek Klubu ma możliwość podania następujących danych osobowych: 1) imienia, 2) nazwiska, 3) adresu, 4) daty urodzenia, 5) numeru PESEL, 6) rodzaju dokumentu tożsamości, 7) serii/numeru dokumentu tożsamości, 8) telefonu, 9) adresu poczty elektronicznej e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie Umowy Członkowskiej.

 3. Zawierając Umowę Członkowską Członek Klubu ma możliwość złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychicznych, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń Klubu. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub psychicznych, uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z poszczególnych usług Klubu lub z poszczególnej infrastruktury Klubu bądź które mogłyby się pogorszyć podczas korzystania z poszczególnych usług Klubu lub z poszczególnej infrastruktury Klubu Członek Klubu powinien wskazać w Umowie Członkowskiej w formie oświadczenia takie przeciwwskazania zdrowotne lub psychiczne a także powstrzymać się od korzystania z poszczególnych usług Klubu lub z poszczególnej infrastruktury Klubu. Złożenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego niezłożenie może uniemożliwić zawarcie Umowy Członkowskiej lub skorzystanie z wejścia jednorazowego lub wejścia FREE PASS.

 4. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić Klub o zmianie swojego dotychczasowego adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczas wskazany adres korespondencyjny Członka Klubu. Niepodjęcie pisma w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym (awizo) skutkuje przyjęciem, iż przesyłka została skutecznie doręczona wraz z upływem 14 dnia wyznaczonego na odbiór przesyłki. Pisma mogą być także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie Klubu.

 5. Zawierając Umowę Członkowską Członek Klubu dokonuje wyboru okresu obowiązywania oraz rodzaju Karnetu, który upoważnia Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej, OWŚU oraz Cenniku.

 6. Umowa Członkowska może przewidywać okres obowiązywania Karnetu przez czas określony jednego miesiąca, sześciu miesięcy, dwunastu miesięcy, przez czas nieokreślony lub inny okres zgodny z aktualną ofertą Klubu.

 7. Szczegółowy opis poszczególnych Karnetów znajduje się w aktualnym Cenniku.

 8. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiany Cennika nie dotyczą płatności wynikających z wykupionych Karnetów. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej oraz OWŚU.

 9. Klub zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione, by nabyć Karnet określonego rodzaju (np. dla Karnetu STUDENT: przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej oraz nieprzekroczenie 26 roku życia, dla Karnetu SENIOR przedstawienie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty oraz przekroczenie 60 roku życia).

 10. Wysokość Opłaty Abonamentowej za miesiąc obowiązywania określonego rodzaju Karnetu na czas nieokreślony zawarta jest w Cenniku. W przypadku zakupu Karnetu, na czas określony trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy Członek Klubu otrzymuje rabat obliczony stosunkowo od obowiązującej wysokości Opłaty Abonamentowej za miesiąc obowiązywania Karnetu na czas nieokreślony. Wysokość rabatu przewidzianego dla określonego rodzaju Karnetu wynika z Cennika. Rabat udzielany jest pod warunkiem utrzymania Umowy Członkowskiej oraz aktywnego Karnetu przez okres, na który Karnet jest przewidziany. W przypadku skorzystania przez Członka Klubu z prawa do rozwiązania Umowy Członkowskiej lub w przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej przez Klub z winy Członka Klubu przed upływem okresu, na który Karnet był przewidziany Członek Klubu zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu, przy czym w takim przypadku Klient, który utrzymał Umowę Członkowską oraz aktywny Karnet przez cztery pełne miesiące obowiązywania Karnetu (w przypadku Karnetu na czas określony sześciu miesięcy) lub przez sześć lub przez dziewięć pełnych miesięcy obowiązywania Karnetu (w przypadku Karnetu na czas określony 12 miesięcy) uprawniony jest do zachowania odpowiednio 50%, 30% lub 50% udzielonego rabatu. Obowiązek zwrotu Klubowi udzielonego rabatu ma charakter kary umownej za niewykonanie zobowiązania Członka Klubu do utrzymania Umowy Członkowskiej oraz aktywnego Karnetu przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy. Wysokość kary umownej oblicza się jako iloraz miesięcy obowiązywania Karnetu oraz różnicy pomiędzy wysokością obowiązującej w dacie aktywacji Karnetu Opłaty Abonamentowej za miesiąc obowiązywania Karnetu na czas nieokreślony lub wysokością Opłaty Abonamentowej z uwzględnieniem częściowego rabatu a wysokością Opłaty Abonamentowej z uwzględnieniem pełnego rabatu.

Przykład nr 1:

Opłata Abonamentowa za 1 miesiąc – Karnet na czas nieokreślony: 199,00 zł;
Opłata Abonamentowa za 1 miesiąc – Karnet na 3 miesięcy: 179,00 zł

Miesiąc aktywnego Karnetu:

Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu:

Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej:

Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu:

Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej należnej w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu:

Do dopłaty za dotychczasowy okres aktywnego Karnetu:

1

20,00 zł

179,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

20,00 zł

2

20,00 zł

179,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

40,00 zł

3

20,00 zł

179,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

60,00 zł

W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej przez Członka Klubu z powodu skręcenia kostki:

 1. w trakcie 2 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 100% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 40,00 zł (2 x (199,00 zł – 179,00 zł)),

 2. w trakcie 3 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 100% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 60,00 zł (3 x (199,00 zł – 179,00 zł)),

Przykład nr 2:

Opłata Abonamentowa za 1 miesiąc – Karnet na czas nieokreślony: 199,00 zł;
Opłata Abonamentowa za 1 miesiąc – Karnet na 6 miesięcy: 159,00 zł

Miesiąc aktywnego Karnetu:

Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu:

Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej:

Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu:

Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej należnej w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu:

Do dopłaty za dotychczasowy okres aktywnego Karnetu:

1

40,00 zł

159,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

40,00 zł

2

40,00 zł

159,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

80,00 zł

3

40,00 zł

159,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

120,00 zł

4

40,00 zł

159,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

160,00 zł

5

40,00 zł

159,00 zł

20,00 zł

179,00 zł

100,00 zł

6

40,00 zł

159,00 zł

20,00 zł

179,00 zł

120,00 zł

W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej przez Członka Klubu z powodu skręcenia kostki:

 1. w trakcie 3 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 100% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 120,00 zł (3 x (199,00 zł – 159,00 zł)),

 2. w trakcie 4 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 100% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 160,00 zł (4 x (199,00 zł – 159,00 zł)),

 3. w trakcie 5 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 100% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 100,00 zł (5 x (179,00 zł – 159,00 zł)),

Przykład nr 3:

Opłata Abonamentowa za 1 miesiąc – Karnet na czas nieokreślony: 199,00 zł;
Opłata Abonamentowa za 1 miesiąc – Karnet na 12 miesięcy: 149,00 zł

Miesiąc aktywnego Karnetu:

Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu:

Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej:

Wysokość udzielonego miesięcznego rabatu w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu:

Wysokość miesięcznej Opłaty Abonamentowej należnej w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu:

Do dopłaty za dotychczasowy okres aktywnego Karnetu:

1

50,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

50,00 zł

2

50,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

100,00 zł

3

50,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

150,00 zł

4

50,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

200,00 zł

5

50,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

250,00 zł

6

50,00 zł

149,00 zł

0,00 zł

199,00 zł

300,00 zł

7

50,00 zł

149,00 zł

15,00 zł

184,00 zł

245,00 zł

8

50,00 zł

149,00 zł

15,00 zł

184,00 zł

280,00 zł

9

50,00 zł

149,00 zł

15,00 zł

184,00 zł

315,00 zł

10

50,00 zł

149,00 zł

25,00 zł

174,00 zł

250,00 zł

11

50,00 zł

149,00 zł

25,00 zł

174,00 zł

275,00 zł

12

50,00 zł

149,00 zł

25,00 zł

(rozwiązanie w trakcie miesiąca)

174,00 zł (rozwiązanie w trakcie miesiąca)

300,00 zł (rozwiązanie w trakcie miesiąca)

W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej przez Członka Klubu z powodu skręcenia kostki:

 1. w trakcie 3 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 100% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 150,00 zł (3 x (199,00 zł – 149,00 zł)),

 2. w trakcie 7 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 70% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 245,00 zł (7 x (184,00 zł – 149,00 zł)),

 3. w trakcie 9 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 70% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 315,00 zł (9 x (184,00 zł – 149,00 zł)),

 4. w trakcie 10 miesiąca obowiązywania Karnetu Członek Klubu traci 50% rabatu i zobowiązany jest do zwrotu Klubowi udzielonego rabatu w wysokości 250,00 zł (10 x (174,00 zł – 149,00 zł)).

 1. Zawierając Umowę Członkowską Członek Klubu zobowiązuje się do terminowego uiszczania Opłat Abonamentowych w wysokości oraz w terminach wynikających z obowiązującego w momencie wykupienia Karnetu Cennika lub oferty promocyjnej. Członek Klubu zobowiązuje się do utrzymywania członkostwa w Klubie co najmniej przez czas trwania karnetu.

 2. Aktywność Karnetu rozpoczyna się z momentem uiszczenia przez Członka Klubu pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty Opłaty Abonamentowej.

 3. W przypadku Umowy Członkowskiej przewidującej okres obowiązywania Karnetu przez czas określony sześciu miesięcy lub dwunastu miesięcy, Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowo wszystkich Opłat Abonamentowych lub zobowiązać się do dokonywania zapłaty wszystkich Opłat Abonamentowych w miesięcznych ratach płatnych w wysokości oraz w terminach wynikających z obowiązującego w momencie wykupienia Karnetu Cennika lub oferty promocyjnej.

 4. W przypadku nieokreślenia w Cenniku lub w ofercie promocyjnej terminu wymagalności kolejnych rat przyjmuje się, iż pierwsza rata powinna zostać zapłacona w dniu wykupienia Karnetu, a kolejne raty powinny zostać zapłacone do 1 dnia każdego miesiąca, w którym Karnet ma obowiązywać.

 5. Fakt, iż Członek Klubu, który wykupił Karnet nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku uiszczania Opłaty Abonamentowej, poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznych Opłat Abonamentowych, w wysokości oraz w terminach wynikających z Karnetu bądź z obowiązującego w momencie wykupienia Karnetu Cennika oraz nie uprawnia Członka Klubu do przedłużenia okresu obowiązywania Karnetu.

 6. W razie nieuiszczenia bądź nieterminowego uiszczania przez Członka Klubu Opłaty Abonamentowej, poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznych Opłat Abonamentowych, Klub może przekazać wierzytelność przysługującą Klubowi wobec Członka Klubu do windykacji podmiotowi specjalizującemu się w tym zakresie, jak również uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

 7. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, w którym Członek Klubu zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej, jednej raty Opłaty Abonamentowej bądź jednej miesięcznej Opłaty Abonamentowej przez co najmniej 7 dni kalendarzowych lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi ustanowienie polecenia zapłaty lub pobierania opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).

 8. Opłaty Abonamentowe, poszczególne raty Opłaty Abonamentowej bądź miesięczne Opłaty Abonamentowe mogą być uiszczane w następujący sposób:

 1. w formie płatności rekurencyjnej, czyli cyklicznego obciążania rachunku Członka Klubu (rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku dla którego została wydana karta debetowa lub rachunku dla którego została wydana karta kredytowa), po podpisaniu przez Członka Klubu zlecenia automatycznego obciążania rachunku Członka Klubu,

 2. poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum),

 3. kodu wygenerowanego przez Oney Polska S.A. w związku z zawarciem przez Członka Klubu za pośrednictwem Oney Polska S.A. umowy pożyczki ze Smartney sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 1. Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard sp. j. z siedzibą w Toruniu jest partnerem Oney Polska S.A. i akceptuje kody wygenerowane przez Oney Polska S.A. Powyższe oznacza, iż Opłata Abonamentowa może zostać uiszczona poprzez skorzystanie przez Członka Klubu z pożyczki udzielanej przez Smartney sp. z o.o. z udziałem pośrednika kredytowego Oney Polska S.A. działającego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.oneyraty.pl. W takim przypadku Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000204413, NIP: 5272429317, REGON: 5272429317, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru jest pośrednikiem kredytowym, a pożyczkodawcą jest Smartney sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000747738, NIP 5272859012, REGON: 380793670, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard sp. j. nie jest stroną zawartej przez Członka Klubu umowy pożyczkowej, a odstąpienie przez Członka Klubu od umowy pożyczki nie wpływa na obowiązywanie Karnetu, za który zapłacono kodem wygenerowanym przez Oney Polska S.A., w tym w szczególności nie skutkuje odstąpieniem od umowy nabycia Karnetu.

 2. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe, w tym w szczególności opłaty za monity dotyczące płatności oraz opłaty za wezwania do zapłaty. Szczegółowy wykaz opłat określa Cennik.

 3. Klub może skierować do Członka Klubu monit dotyczący płatności po przekroczeniu terminu uiszczenia Opłaty Abonamentowej, poszczególnej raty Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznej Opłaty Abonamentowe o 7 dni kalendarzowych. Klub może kierować do Członka Klubu monity dotyczące płatności oddzielnie dla każdej Opłaty Abonamentowej, raty Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznej Opłaty Abonamentowej.

 4. Jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą co najmniej dwóch Opłat Abonamentowych, dwóch rat Opłaty Abonamentowej bądź dwóch miesięcznych Opłat Abonamentowych, Klub może skierować do Członka Klubu, niezależnie od monitu, pisemne wezwanie do zapłaty.

 5. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich uiszczenia.

§ 4.
ZAWIESZENIE KARNETU
(dotyczy karnetów obowiązujących przez czas określony nie krótszy niż dwanaście miesięcy)

 1. Członek Klubu, który posiada Karnet obowiązujący przez czas określony nie krótszy niż dwanaście miesięcy ma prawo do zawieszenia trwania Karnetu.

 2. Zawieszenie trwania Karnetu następuje na okres maksymalnie jednego pełnego miesiąca kalendarzowego (30 dni), przy czym Klient ma prawo do dowolnego podzielenia tego okresu.

 3. W celu zawieszenie trwania Karnetu Członek Klubu powinien złożyć Klubowi pisemne oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu), zawierające wskazanie w jakim okresie ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu, przy czym pierwszy dzień okresu zawieszenia powinien przypadać w miesiącu kalendarzowym, w którym składane jest oświadczenie o zawieszeniu trwania Karnetu bądź w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

 4. Członek Klubu może złożyć oświadczenie o zawieszeniu trwania Karnetu bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

 5. Zawieszenia Karnetu wpływa na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Członkowskiej oraz okresu obowiązywania Karnetu o czas odpowiadający okresowi zawieszenia Karnetu.

 6. Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień Członka Klubu, Członek Klubu, który posiada Karnet obowiązujący przez czas określony dwunastu miesięcy może w szczególnych przypadkach – uniemożliwiających mu korzystanie z usług Klubu – złożyć wniosek o zawieszenie trwania Karnetu na okres do trzech pełnych miesięcy kalendarzowych. W celu zawieszenia trwania Karnetu w tym trybie Członek Klubu powinien złożyć Klubowi pisemny wniosek (opatrzony podpisem Członka Klubu) zawierający wskazanie w jakim okresie ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu oraz dokumenty potwierdzające szczególną sytuację (np. w przypadku choroby czasowo uniemożliwiającej korzystanie z usług Klubu – zaświadczenie lekarskie). Każdy wniosek Członka Klubu rozpatrywany jest indywidualnie w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jego wpływu do Klubu. Klub ma prawo do odmowy zawieszenia trwania Karnetu w tym trybie, przy czym od decyzji odmownej Klubu nie przysługuje odwołanie.

 7. Członek Klubu może złożyć wniosek o zawieszenie trwania Karnetu bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

§ 5.
ROZWIĄZANIE UMOWY CZŁONKOWSKIEJ I KARNETU

 1. W przypadku, gdy Członek Klubu nie posiada wykupionego Karnetu lub posiada Karnet obowiązujący przez czas nieokreślony Umowa Członkowska może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy Członek Klubu posiada Karnet obowiązujący przez czas określony Umowa Członkowska może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania Karnetu.

 2. W przypadku, gdy Członek Klubu posiada Karnet obowiązujący przez czas określony trzech miesięcy, sześciu miesięcy, dwunastu miesięcy lub dłuższy Umowa Członkowska może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w następujących sytuacjach:

 1. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze korzystanie z usług Klubu – dla skutecznego rozwiązania Umowy Członkowskiej w tym trybie wymagane jest przedłożenie przez Członka Klubu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i brak możliwości korzystania z usług Klubu,

 2. zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której Klub bądź podmiot partnerski nie jest prowadzony (nie ma placówki sieci Bella Line Wellness Centrum ani placówki sieci partnerskiej, w której możliwe byłoby zrealizowanie Karnetu) – dla skutecznego rozwiązania Umowy Członkowskiej w tym trybie wymagane jest przedłożenie przez Członka Klubu tytułu prawnego do nowego lokalu mieszkalnego (np. umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.),

 3. innej ważnej przyczyny (np. wyjazdu zagranicznego, na okres dłuższy, niż pozostał do końca okresu obowiązywania Umowy Członkowskiej), która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Klub,

z zastrzeżeniem utraty przez Członka Klubu rabatu udzielonego przez Klub z uwagi na zobowiązanie się przez Członka Klubu do utrzymania aktywnego Karnetu przez określony okres, zgodnie z § 3 ust. 10 niniejszej Umowy.

 1. Wypowiedzenie Umowy Członkowskiej przez Członka Klubu dla swej skuteczności i ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Wypowiedzenie Umowy Członkowskiej przez Klub dla swej skuteczności i ważności wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyn wypowiedzenia.

 2. Wzór wypowiedzenia Umowy Członkowskiej dostępny jest w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum).

 3. Klub ma prawo do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym z powodu:

 1. rażącego naruszania przez Członka Klubu postanowień Umowy Członkowskiej lub OWŚU,

 2. zachowywania się przez Członka Klubu w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany za niedopuszczalny,

 3. zalegania przez Członka Klubu z uiszczeniem Opłaty Abonamentowej, raty Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznej Opłaty Abonamentowej przez okres dłuższy niż 30 dni,

 4. korzystania przez Członka Klubu z urządzeń treningowych niezgodnie z ich instrukcją użytkowania,

pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Klub do Członka Klubu do zaprzestania działań/zaniechań, o których mowa powyżej i wyznaczenia Członkowi Klubu w tym celu odpowiedniego terminu na zaprzestanie działań/zaniechań, o których mowa powyżej bądź na usunięcie naruszenia i jego skutków.

 1. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym z powodu:

 1. rażącego naruszania przez Klub postanowień Umowy Członkowskiej lub OWŚU pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Członka Klubu do Klubu do zaprzestania działań/zaniechań, o których mowa powyżej i wyznaczenia Klubowi w tym celu odpowiedniego terminu na zaprzestanie działań/zaniechań, o których mowa powyżej bądź na usunięcie naruszenia i jego skutków,

 2. poinformowania Członka Klubu przez Klub o planowanej zmianie OWŚU, której Członek Klubu nie akceptuje.

 1. Zmiana grafiku Zajęć zorganizowanych oraz zmiana osoby prowadzącej Zajęcia zorganizowane nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Członek Klubu może złożyć wypowiedzenie Umowy Członkowskiej bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

 3. W przypadku składania wypowiedzenia Umowy Członkowskiej przez Klub wypowiedzenie zostanie wysłane za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres korespondencyjny wskazany przez Członka Klubu bądź doręczone Członkowi Klubu osobiście, za potwierdzeniem odbioru, w czasie gdy przebywa on na terenie Klubu.

 4. Zmiana okresu obowiązywania Karnetu na czas określony po jego aktywacji jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą obu Stron Umowy Członkowskiej, z zastrzeżeniem automatycznego przekształcenia Karnetu na czas określony równy lub dłuższy niż dwanaście miesięcy w Karnet na czas nieokreślony.

§ 6.
AUTOMATYCZNE PRZEKSZTAŁCENIE KARNETU NA CZAS OKREŚLONY W KARNET NA CZAS NIEOKREŚLONY

 1. W przypadku Karnetu obowiązującego przez czas określony równy lub dłuższy niż dwanaście miesięcy, jeśli Członek Klubu lub Klub nie złoży najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem okresu jego obowiązywania oświadczenia o braku woli przekształcenia Karnetu na czas określony w Karnet na czas nieokreślony, wówczas Karnet ulega przekształceniu w Karnet na czas nieokreślony. Automatyczne przekształcenie Karnetu nie dotyczy umów zawartych na czas określony krótszy niż dwanaście miesięcy.

 2. Członek Klubu może złożyć oświadczenie o braku woli przekształcenia Karnetu na czas określony w Karnet na czas nieokreślony bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

 3. W przypadku składania oświadczenia o braku woli przekształcenia Karnetu na czas określony w Karnet na czas nieokreślony przez Klub oświadczenie zostanie wysłane za pośrednictwem przesyłki pocztowej na adres korespondencyjny wskazany przez Członka Klubu bądź doręczone Członkowi Klubu osobiście, za potwierdzeniem odbioru, w czasie gdy przebywa on na terenie Klubu.

§ 7.
KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Członek Klubu może otrzymać Kartę Członkowską.

 2. Karta Członkowska jest imienna, chyba że co innego wynika z Umowy Członkowskiej lub OWŚU.

 3. Przy zawarciu Umowy Członkowskiej Członek Klubu ma możliwość udzielenia zgody na wykonanie fotografii swojej twarzy przez personel Klubu i wykorzystania jej poprzez wprowadzenie do systemu informatycznego Klubu. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody na jej udzielenie uniemożliwia zawarcie Umowy Członkowskiej.

 4. Członek Klubu zobowiązany jest do okazywania swojej Karty Członkowskiej przy każdym wejściu do Klubu. Nieokazanie Karty Członkowskiej przy wejściu do Klubu stanowi naruszenie niniejszych OWŚU, jednak nie uniemożliwia skorzystania przez Członka Klubu z usług Klubu, choć może być ono utrudnione.

 5. Imienną Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu.

 6. W przypadku, gdy Umowę Członkowską podpisuje pracodawca, staje się on Członkiem Klubu i zostaje wskazany na Kartach Członkowskich wydanych na podstawie Umowy Członkowskiej, jako ich posiadacz. W takim przypadku pracodawca przedstawia Klubowi listę swoich pracowników, którym udostępnione zostaną Karty Członkowskie. Po przedstawieniu Karty Członkowskiej wydanej na podstawie Umowy Członkowskiej zawartej przez pracodawcę, pracownicy wskazani na liście mogą korzystać z usług Klubu na takich zasadach, jak Członkowie Klubu pod warunkiem okazania personelowi Klubu przy wchodzeniu do Klubu ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika zawierającego zdjęcie.

 7. W przypadku korzystania z Karty Członkowskiej przez pracownika wskazanego na liście przedstawionej Klubowi przez pracodawcę, pracownik korzystający z Karty Członkowskiej może zostać poproszony o wypełnienia druku Umowy Członkowskiej, z zastrzeżeniem braku obowiązku uiszczania Opłaty Abonamentowej, rat Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznych Opłat Abonamentowych.

 8. W przypadku, gdy Umowa Członkowska dotyczy osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 rok życia lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na Kartach Członkowskich wydanych na podstawie Umowy Członkowskiej zawartej za zgodą przedstawiciela ustawowego lub kuratora wyrażonej w formie pisemnej, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych zostanie wskazana na Karcie Członkowskiej jako jej posiadacz.

 9. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej osobie trzeciej – tj. osobie nieuprawnionej do korzystania z usług Klubu na podstawie Umowy Członkowskiej lub listy pracowników przedstawionej przez pracodawcę, który zawarł Umowę Członkowską – Klub może zatrzymać Kartę Członkowską. W takim przypadku Członek Klubu uprawniony do korzystania z usług Klubu, pracodawca, który zawarł Umowę Członkowską lub pracownik wpisany na listę pracowników przedstawioną przez pracodawcę, który zawarł Umowę Członkowską może odebrać zatrzymaną Kartę Członkowską w Klubie, w którym Karta Członkowska została zatrzymana.

 10. Posługiwanie się Kartą Członkowską przez osobę trzecią – tj. osobę nieuprawnioną do korzystania z usług Klubu na podstawie Umowy Członkowskiej lub listy pracowników przedstawionej przez pracodawcę, który zawarł Umowę Członkowską – za przyzwoleniem i wiedzą Członka Klubu stanowi rażące naruszenie niniejszych OWŚU i może stanowić podstawę rozwiązania Umowy Członkowskiej przez Klub ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w § 5 ust. 5 pkt 1 OWŚU.

 11. W przypadku utracenia Karty Członkowskiej Członek Klubu lub pracownik wpisany na listę pracowników przedstawioną przez pracodawcę, który zawarł Umowę Członkowską, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Zawiadomienie Klubu o fakcie utracenia Karty Członkowskiej nie wymaga szczególnej formy – niemniej jednak powinno umożliwiać precyzyjne określenie daty zgłoszenia (np. SMS, wiadomość przesłana za pośrednictwem komunikatora internetowego, wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, pisemnie, telefonicznie jeśli środki techniczne stosowane przez Klub umożliwiają nagranie rozmowy, a Członek Klubu wyrazi na to zgodę). W przypadku braku możliwości skorzystania ze środków technicznych umożliwiających precyzyjne określenie daty zgłoszenia Członek Klubu powinien poinformować o tym personel Klubu – w takim przypadku personel Klubu sporządzi notatkę zawierającą datę zgłoszenia.

 12. Członek Klubu nie odpowiada za skutki nieuprawnionego użycia Karty Członkowskiej przez osobę trzecią, niemniej jednak Klub może obciążyć Członka Klubu za skutki nieuprawnionego użycia Karty Członkowskiej przez osobę trzecią, jeśli z okoliczności danej sprawy wynikać będzie, iż do użycia Karty Członkowskiej doszło za przyzwoleniem i wiedzą Członka Klubu bądź na skutek innych działań/zaniechań Członka Klubu uzasadniających jego odpowiedzialność za skutki nieuprawnionego użycia Karty Członkowskiej przez osobę trzecią.

 13. W miejsce utraconej lub zniszczonej Karty Członkowskiej Klub wyda Członkowi Klubu nową Kartę Członkowską. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana Członkowi Klubu z nowym numerem rejestracyjnym, po uiszczeniu przez Członka Klubu opłaty na pokrycie kosztów wystawienia Katy Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika.

§ 8.
WEJŚCIE JEDNORAZOWE

 1. Każda osoba uprawniona zgodnie z postanowieniami niniejszych OWŚU do uzyskania statusu Członka Klubu może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.

 2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga zawarcia Umowy Członkowskiej, wykupienia Karnetu, ani posiadania statusu Członka Klubu. Zakup wejścia jednorazowego wymaga podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z OWŚU oraz z Polityką Prywatności, a także wypełnienia deklaracji dotyczącej zdrowia.

 3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym Cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.

 4. Każda osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu. Do osoby, która zakupiła wejście jednorazowe odpowiednie zastosowanie znajdują wszystkie postanowienia OWŚU dotyczące Członka Klubu.

§ 9.
WEJŚCIE FREE PASS

 1. Każda osoba uprawniona zgodnie z postanowieniami niniejszych OWŚU do uzyskania statusu Członka Klubu może 1 raz skorzystać z wejścia FREE PASS (darmowe wejście) do Klubu.

 2. Skorzystanie z wejścia FREE PASS musi być poprzedzone zarejestrowaniem się w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main, co najmniej 24 godziny planowaną datą wizyty bądź zarejestrowaniem się w recepcji Klubu.

 3. Wejście FREE PASS nie wymaga zawarcia Umowy Członkowskiej, wykupienia Karnetu, ani posiadania statusu Członka Klubu. Wejście FREE PASS wymaga podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z OWŚU oraz z Polityką Prywatności, a także wypełnienia deklaracji dotyczącej zdrowia.

 4. Wejście FREE PASS uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym Cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.

 5. Każda osoba korzystająca z wejścia FREE PASS, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu. Do osoby, która korzysta z wejścia FREE PASS odpowiednie zastosowanie znajdują wszystkie postanowienia OWŚU dotyczące Członka Klubu.

§ 10.
OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

 1. Teren Klubu jest terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować mogą się tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszych OWŚU. Ze względów bezpieczeństwa nie jest dozwolone, aby osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie Klubu. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo Klub wnioskować będzie o nałożenie kary dla osób postronnych utrudniających pracę Klubu, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Klubu i brak możliwości wykonywania swojej pracy.

 2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przebieg Zajęć zorganizowanych oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na Stronie Internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych Klubu. Utrwalanie i rozpowszechnianie takich materiałów realizowane będzie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Klub oświadcza, iż dołoży starań, aby materiały utrwalające przebieg Zajęć zorganizowanych oraz ogólny obraz wnętrza Klubu nie obejmowały wizerunku bądź głosu Członka Klubu bądź obejmowały wizerunek bądź głos Członka Klubu jedynie jako szczegół całości takiej jak sala, w której prowadzone są Zajęcia zorganizowane bądź obraz wnętrza Klubu.

 4. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usług Klubu może być również utrwalenie zajęć, Członek Klubu oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu zajęć podczas eventów w Klubie lub poszczególnych Zajęć zorganizowanych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Członek Klubu zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca zajęcia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Na prośbę Członka Klubu Klub każdorazowo usunie materiał, na którym Członek Klubu wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko na Stronie Internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych Klubu bądź przez inne kanały należące lub powiązane z Klubem.

 5. Jeśli Członek Klubu nie wyraża zgody na utrwalanie jego wizerunku bądź głosu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk Członek Klubu powinien nie pozować i usunąć się z przestrzeni utrwalanej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie ich powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć filmowych, gdzie inni Członkowie Klubu chcieliby zostać utrwaleni.

 6. Materiały, o których mowa w ust. 4 i 5 są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

 7. Członek Klubu, który uważa, iż materiał utrwalający przebieg Zajęć zorganizowanych bądź ogólny obraz wnętrza Klubu narusza jego dobra osobiste ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do rozpowszechniania materiału obejmującego jego wizerunek bądź głos, co jednoznaczne będzie z brakiem uprawnienia Klubu do dalszego rozpowszechniania takiego materiału.

 8. Członek Klubu ma prawo w każdym momencie zażądać usunięcia już opublikowanego materiału obejmującego wizerunek bądź głos Członka Klubu. W takiej sytuacji Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania Członka Klubu usunie materiał ze wszystkich stron internetowych Klubu lub portali społecznościowych Klubu, na których opublikował dany materiał.

 9. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w budynku Klubu (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) zainstalowany jest system monitoringu, którego administratorem jest Klub.

 10. Zapisy z systemu monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Klubu (w tym np. w celu ustalenia sposobu świadczenia usług przez personel Klubu, utrwalenia okoliczności wypadku lub przestępstwa). Zapisy z systemu monitoringu przekazywane mogą być wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. organom wymiaru sprawiedliwości takim jak Policja, Prokuratura, Sądy powszechne) na ich pisemne i uzasadnione żądanie.

 11. Zapisy z systemu monitoringu przechowywane są przez okres do 7 dni kalendarzowych, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane.

 12. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami z systemu monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu Członek Klubu powinien zgłosić Klubowi stosowny wniosek o udostępnienie zapisu z systemu monitoringu. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.

 13. Zabronione jest korzystanie z usług Klubu oraz z infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu przez Członka Klubu będącego pod wpływem:

 1. środków odurzających, w tym alkoholu, narkotyków i „dopalaczy”,

 2. środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, sterydów i ich pochodnych, betablokerów lub środków uspokajających chyba, że Członek Klubu uzyska wcześniejszą pisemną zgodę lekarza na korzystanie z usług Klubu oraz z infrastruktury Klubu (Klub może poprosić Członka Klubu o przedłożenie odpowiedniego dokumentu).

 1. Członek Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie oraz inne dolegliwości zdrowotne lub w okresie ciąży powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu bądź infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu.

 2. Członek Klubu, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne nie powinien uczestniczyć Zajęciach zorganizowanych lub korzystać z usług Klubu bądź infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż skutkować może to negatywnymi następstwami dla Członka Klubu bądź innych osób uczestniczących w Zajęciach zorganizowanych lub korzystających z usług Klubu bądź z infrastruktury Klubu.

 3. Podczas korzystania z usług Klubu i infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu Członek Klubu ma obowiązek przestrzegania niniejszych OWŚU, a także regulaminów poszczególnych stref dostępnych w recepcji Klubu, instrukcji korzystania z poszczególnej infrastruktury bądź urządzeń, a także informacji na nich zamieszczonych oraz wyjaśnień prowadzącego Zajęcia zorganizowane bądź personelu Klubu.

 4. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z usług Klubu lub infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu – powinien przed skorzystaniem z usługi Klubu lub infrastruktury Klubu uzyskać wyjaśnienia od prowadzącego Zajęcia zorganizowane bądź od personelu Klubu.

 5. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że infrastruktura lub urządzenia Klubu są uszkodzone bądź niesprawne powinien powstrzymać się od korzystania z takiej infrastruktury lub urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić prowadzącego Zajęcia zorganizowane lub personel Klubu o uszkodzeniu lub niesprawności.

§ 11.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU

 1. Klub informuje, iż dochowa najwyższej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia życia, zdrowia oraz szeroko rozumianych interesów Członka Klubu.

 2. Członek Klubu powinien dostosować korzystanie z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń Klubu do swojego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia, z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych, do treści niniejszych OWŚU, regulaminów poszczególnych stref dostępnych w recepcji Klubu, instrukcji korzystania z poszczególnej infrastruktury bądź urządzeń, a także informacji na nich zamieszczonych oraz wyjaśnień prowadzącego Zajęcia zorganizowane bądź personelu Klubu.

 3. Członek Klubu deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Klubu w przypadku doznania szkody, kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, zaistniałego w wyniku niedostosowania się Członka Klubu do swojego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia, nieuwzględnienia przeciwwskazań zdrowotnych, a także w wyniku niezastosowania się Członka Klubu do treści niniejszych OWŚU, regulaminów poszczególnych stref dostępnych w recepcji Klubu, instrukcji korzystania z poszczególnej infrastruktury bądź urządzeń, a także informacji na nich zamieszczonych oraz wyjaśnień prowadzącego Zajęcia zorganizowane bądź personelu Klubu.

 4. Członek Klubu ma możliwość złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 5, w trakcie zawierania Umowy Członkowskiej. Złożenie deklaracji jest dobrowolne, jednak jej niezłożenie może uniemożliwić zawarcie Umowy Członkowskiej.

 5. Członek Klubu powinien niezwłocznie powiadomić prowadzącego Zajęcia zorganizowanego bądź personel Klubu o każdej szkodzie, wypadku czy też doznanych urazach, zarówno własnych jak i innych Członków Klubu.

 6. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w infrastrukturze, w tym w urządzeniach Klubu będących wynikiem niezastosowania się przez Członka Klubu do treści niniejszych OWŚU, a także regulaminów poszczególnych stref dostępnych w recepcji Klubu, instrukcji korzystania z poszczególnej infrastruktury bądź urządzeń, a także informacji na nich zamieszczonych oraz wyjaśnień prowadzącego Zajęcia zorganizowane bądź personelu Klubu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 12.
ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE

 1. Zajęcia zorganizowane prowadzone są w Klubie indywidualnie lub w grupach ograniczonych co do liczby uczestników. Zajęcia zorganizowane prowadzone są co do zasady zgodnie z ustalonym harmonogramem. Klub ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu Zajęć zorganizowanych (indywidualnych lub prowadzonych w grupie) z ważnych przyczyn, za uprzednim powiadomieniem o tym Członków Klubu (w formie wybranej przez Klub, w tym również poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej).

 2. Prowadzący Zajęcia zorganizowane ma prawo ograniczyć liczbę uczestników Zajęć zorganizowanych przy czym informacja taka oraz konieczność uprzedniego zarezerwowania miejsca na Zajęciach zorganizowanych powinna zostać udostępniona przed rozpoczęciem Zajęć zorganizowanych.

 3. W odniesieniu do najbardziej popularnych Zajęć zorganizowanych, Klub zastrzega sobie prawo do wymagania od Członka Klubu bądź osób korzystających z wejścia jednorazowego lub wejścia FREE PASS wcześniejszego zarezerwowanie miejsca na Zajęciach zorganizowanych.

 4. W przypadku Zajęć zorganizowanych Członkowie Klubu obowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie, tak aby nie utrudniać uczestnictwa w Zajęciach zorganizowanych innym Członkom Klubu oraz nie dezorganizować zajęć.

 5. Klub podkreśla, iż rozgrzewka stanowi część wprowadzającą do Zajęć zorganizowanych i każdy Członek Klubu uczestniczący w Zajęciach zorganizowanych powinien w niej uczestniczyć.

 6. Członek Klubu uczestniczący w Zajęciach zorganizowanych obowiązany jest słuchać i stosować się do wyjaśnień oraz poleceń prowadzącego Zajęcia zorganizowane. W przypadku opuszczania Zajęć zorganizowanych przed czasem ich zakończenia Członek Klubu obowiązany jest poinformować o tym instruktora, a także opuścić strefę bądź salę Klubu, w której prowadzone są Zajęcia zorganizowane tak aby nie utrudniać uczestnictwa w Zajęciach zorganizowanych innym Członkom Klubu oraz nie dezorganizować zajęć.

 7. Prowadzący Zajęcia zorganizowane ma prawo poprosić Członka Klubu o opuszczenie Zajęć zorganizowanych lub strefy bądź sali Klubu, w której prowadzone są Zajęcia zorganizowane w przypadku, gdy:

 1. Zajęcia zorganizowane są ograniczone co do liczby uczestników, a Członek Klubu nie zarezerwował miejsca na Zajęcia zorganizowane bądź nie uczestniczy w Zajęciach zorganizowanych;

 2. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji prowadzącego Zajęcia zorganizowane, pomimo wcześniejszego upomnienia Członka Klubu przez prowadzącego Zajęcia zorganizowane i uprzedzeniu Członka Klubu o możliwości poproszenia go o opuszczenie Zajęć zorganizowanych lub strefy bądź sali Klubu, w której prowadzone są Zajęcia zorganizowane.

 1. Klub nie oferuje zajęć opartych o wykorzystanie utworów muzycznych. Wszelkie utwory muzyczne wykorzystywane podczas Zajęć zorganizowanych bądź w trakcie korzystania z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym urządzeń, Klubu mają charakter prywatny. Członek Klubu zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów muzycznych odtwarzanych w Klubie i deklaruje, iż nie wpływają one na jego decyzję o zawarciu Umowy Członkowskiej. Członek Klubu jednocześnie deklaruje, iż został poinformowany, że część personelu Klubu słucha utworów muzycznych dla poprawy własnego nastroju.

 2. Prowadzący Zajęcia zorganizowane prowadzą zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie Zajęcia zorganizowane mogą być oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe prowadzącego Zajęcia zorganizowane. Wszelkie utwory muzyczne wykorzystywane w tle, jeśli są używane, wykorzystywane są wyłącznie prywatnie przez prowadzącego Zajęcia zorganizowane bądź personel Klubu w celu poprawy własnego nastroju, umilenia czasu pomiędzy nauką poszczególnych sekwencji połączonych ruchów, jest również dla zwalczenia stresu występującego podczas prezentacji przed grupą Członków Klubu.

 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany liczby i grafiku Zajęć zorganizowanych oraz do zmiany osoby prowadzącej Zajęcia zorganizowane przy czym nie stanowi to zmiany Umowy Członkowskiej, ani niniejszych OWŚU.

 4. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestnictwa przez Członka Klubu w Zajęciach zorganizowanych, na które Członek Klubu dokonał rezerwacji. W przypadku stwierdzenia, iż Członek Klubu dwukrotnie w okresie 30 dni nie uczestniczył w Zajęciach zorganizowanych, mimo zarezerwowania miejsca bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, Klub uprawniony jest do ograniczenia Członkowi Klubu możliwości dokonania wcześniejszej rezerwacji na Zajęcia zorganizowane przez 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany Członek Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na Zajęcia zorganizowane wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 60 minut przed rozpoczęciem Zajęć zorganizowanych, w których chce uczestniczyć.

§ 13.
ZASADY PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

 1. Klub informuje, iż udostępnia Członkom Klubu w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum szafki umożliwiające przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas korzystania z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu.

 2. Klub informuje, iż dochowa najwyższej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia terenu Klubu w celu ochrony przedmiotów należących do Członka Klubu.

 3. Członek Klubu powinien jednak powstrzymać się od wnoszenia na teren Klubu, pozostawiania w szafce, a także od przynoszenia na Zajęcia zorganizowane bądź na czas korzystania z usług Klubu lub z infrastruktury Klubu cennych przedmiotów takich jak komputer, tablet, telefon komórkowy, środki pieniężne, biżuteria, dokumenty, itp. Klub informuje, iż jeśli Członek Klubu wniesie na teren Klubu cenne przedmioty powinien nosić je przy sobie w celu zminimalizowania ryzyka ich utraty lub uszkodzenia.

 4. Członek Klubu deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Klubu w przypadku utracenia lub uszkodzenia przedmiotu pozostawionego przez Członka Klubu w szafce udostępnionej przez Klub, a także niepozostawionego przez Członka Klubu w szafce udostępnionej przez Klub, jeśli do utraty lub uszkodzenia przedmiotu doszło w następstwie niezastosowania się przez Członka Klubu do wskazówek Klubu.

 5. Członek Klubu ma możliwość złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 4, w trakcie zawierania Umowy Członkowskiej. Złożenie deklaracji jest dobrowolne, jednak jej niezłożenie może uniemożliwić zawarcie Umowy Członkowskiej.

 6. Szafki udostępniane Członkom Klubu, w zależności od placówki sieci Bella Line Wellness Centrum, mogą posiadać zabezpieczenie w postaci możliwości zabezpieczenia szafki poprzez założenia kłódki, zabezpieczenia szafki poprzez zamknięcie jej kluczem (zamek wbudowany w konstrukcję szafki), zabezpieczenie szafki poprzez kod elektroniczny (zamek wbudowany w konstrukcję szafki).

 7. W placówkach sieci Bella Line Wellness Centrum, w których dostęp do szafki zabezpieczony jest kluczem, Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do szafki.

 8. W placówkach sieci Bella Line Wellness Centrum, w których dostęp do szafki zabezpieczony jest kłódką, Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo zabezpieczyć dostęp do szafki własną kłódką lub kłódką najętą od Klubu. Członek Klubu może nabyć kłódkę do szafki w recepcji Klubie.

 9. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu Członek Klubu powinien upewnić się czy szafka została prawidłowo zamknięta.

 10. Członek Klubu uprawniony jest do korzystania szafek udostępnionych przez Klub wyłącznie w czasie swojej obecności w Klubie. Przed opuszczeniem Klubu Członek Klubu zobowiązany jest opróżnić szafkę z pozostawionych w niej przedmiotów i zwolnić szafkę. W szczególności przed opuszczeniem Klubu Członek Klubu powinien usunąć kłódkę zabezpieczającą szafkę oraz zwrócić najętą od Klubu kłódkę bądź otrzymany klucz do szafki. Nieopróżnienie szafki udostępnionej przez Klub z przedmiotów pozostawionych w niej przez Członka Klubu przed opuszczeniem Klubu równoznaczne jest w wolą oraz zamiarem Członka Klubu w zakresie wyzbycia się własności przedmiotów pozostawionych w szafce w rozumieniu art. 180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 11. Klub jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych przez Członka Klubu poza czasem jego obecności w Klubie i usuwania z szafek przedmiotów pozostawionych przez Członka Klubu jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności w rozumieniu art. 180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 12. Klub informuje, iż w celu potwierdzenia woli i zamiaru Członka Klubu w zakresie wyzbycia się własności przedmiotów pozostawionych w szafce będzie przechowywać usunięte z szafki przedmioty do czasu najbliższej wizyty Członka Klubu w Studiu, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni kalendarzowych od daty usunięcia przedmiotów z szafki.

 13. Członek Klubu, który nie opróżni szafki udostępnionej przez Klub z pozostawionej w niej przedmiotów przed opuszczaniem Klubu może zostać obciążony karą umowną w wysokości 25,00 złotych, płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty. Zapłata kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wyłącza uprawnienia Klubu do dochodzenia od Członka Klubu odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 14. W przypadku utracenia klucza do szafki, klucza do kłódki najętej od Klubu bądź kłódki najętej do Klubu Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie personelu Klubu.

 15. W razie nieodnalezienie klucza do szafki, klucza do kłódki najętej od Klubu bądź kłódki najętej do Klubu Członek Klubu może zostać obciążony kosztem otwarcia szafki, a także kosztem wymiany zamka w szafce bądź zakupu nowej kłódki na podstawie przedłożonej przez Klub faktury lub rachunku.

§ 14.
ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

 1. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, nieuniemożliwiający ani nieutrudniający korzystania z usług Klubu lub z infrastruktury Klubu innym Członkom Klubu.

 2. Członek Klubu zobowiązany jest do poszanowania ogólnie przyjętych zasad kultury i uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę poproszenia Członka Klubu o opuszczenie określonej strefy bądź sali Klubu lub też terenu Klubu przez personel Klubu.

 3. Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się, przed rozpoczęciem Zajęć zorganizowanych z zasadami dotyczącymi prawidłowego użytkowania i korzystania z infrastruktury Klubu oraz stosować się do zasad prawidłowego użytkowania poszczególnych stref bądź sali Klubu oraz znajdującej się w nich infrastruktury Klubu.

 4. Członek Klubu zobowiązany jest do słuchać oraz stosować się do wyjaśnień oraz poleceń personelu Klubu.

 5. Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny oraz używania ręczników w trakcie korzystania z infrastruktury, w tym z urządzeń Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest do pozostawienia infrastruktury, w tym urządzeń Klubu w stanie nie gorszym, niż przed przystąpieniem do korzystania z nich, w tym także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia przeznaczonym do tego specjalnym płynem dezynfekującym, tak by zapewnić utrzymanie infrastruktury, w tym urządzeń, Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort użytkowania innym Członkom Klubu.

 6. Członek Klubu w trakcie korzystania z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń Klubu jest obowiązany do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego, a także do jego dostosowywania do wykonywanych ćwiczeń bądź wykorzystywanych usług Klubu lub infrastruktury, w tym urządzeń Klubu.

 7. Niedostosowanie ubioru i obuwia sportowego do wykonywanych ćwiczeń bądź wykorzystywanych usług Klubu lub infrastruktury, w tym urządzeń Klubu może stanowić przyczynę do poproszenia Członka Klubu przez personel Klubu o opuszczenie określonej strefy bądź sali Klubu lub też terenu Klubu.

 8. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w Klubie wiążących zasad ubierania się.

 9. Zabronione jest wnoszenie i używanie na teren Klubu emblematów klubów sportowych, w tym w szczególności polskich piłkarskich klubów sportowych, zarówno na odzieży lub na innych częściach garderoby. Niedostosowanie się przez Członka Klubu do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może stanowić przyczynę do poproszenia Członka Klubu przez personel Klubu o opuszczenie określonej strefy bądź sali Klubu lub też terenu Klubu.

 10. W przypadku czasowego braku wolnego miejsca do wykonywania ćwiczeń, sekwencji połączonych ruchów lub niedostępności infrastruktury, w tym urządzeń, Klubu Członek Klubu powinien poczekać na zwolnienie się miejsca lub infrastruktury Klubu.

 11. Po zakończeniu korzystania z przenośnych urządzeń treningowych Członek Klubu jest obowiązany do odłożenia ich na miejsce lub odpowiedniego ich zabezpieczenia tak by nie stanowiły one zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia Członka Klubu oraz osób postronnych.

 12. Zabronione jest na terenie Klubu rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakichkolwiek elementów infrastruktury Klubu, w tym jakichkolwiek urządzeń bądź ich elementów, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu. Niedostosowanie się przez Członka Klubu do zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może stanowić przyczynę do poproszenia Członka Klubu przez personel Klubu o opuszczenie określonej strefy bądź sali Klubu lub też terenu Klubu.

 13. Zabronione jest wnoszenie na teren Klubu środków odurzających, w tym w szczególności alkoholu, narkotyków i „dopalaczy”. Na terenie Klubu zabronione jest także spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków. Niedostosowanie się przez Członka Klubu do zakazów, o których mowa w zdaniach poprzednich, może stanowić przyczynę do poproszenia Członka Klubu przez personel Klubu o opuszczenie określonej strefy bądź sali Klubu lub też terenu Klubu, a w przypadku spożywania bądź stosowania środków niedozwolonych przez prawo może stanowić przyczynę zawiadomienia właściwych organów ścigania.

 14. Zabronione jest wprowadzanie na teren Klubu zwierząt.

 15. Członek Klubu zobowiązany jest zakończyć korzystanie z usług Klubu lub infrastruktury Klubu najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić teren Klubu najpóźniej w godzinie jego zamknięcia.

 16. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej lub gospodarczej bez pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard spółka jawna z siedzibą w Toruniu lub podmiotu upoważnionego do reprezentowania Bella Line Wellness Centrum, a w szczególności treningów personalnych, świadczenia usług w charakterze trenera personalnego, a także zakaz handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek oraz zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych. Na terenie Klubu obowiązuje także bezwzględny zakaz prowadzenia bez pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard spółka jawna z siedzibą w Toruniu lub podmiotu upoważnionego do reprezentowania Bella Line Wellness Centrum, bezpłatnych treningów personalnych, a także bezpłatnego oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania innych usług bądź towarów.

 17. Uchylanie się przez Członka Klubu od obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie lub naruszanie przez Członka Klubu zakazów opisanych w niniejszym paragrafie może zostać potraktowane przez Klub jako rażącego naruszanie przez Członka Klubu postanowień Umowy Członkowskiej lub OWŚU i może stanowić podstawę rozwiązania Umowy Członkowskiej przez Klub ze skutkiem natychmiastowym na zasadach określonych w § 5 ust. 5 pkt 1 OWŚU.

§ 15.
OSOBY NIEPEŁNOLETNIE NA TERENIE KLUBU

 1. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 rok życia lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może zostać Członkiem Klubu za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub kuratora wyrażoną w formie pisemnej.

 2. Przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej, która ukończyła 15 rok życia lub kurator osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zobowiązana jest do osobistego podpisania, w obecności personelu Klubu, zgody na korzystanie przez osobę niepełnoletnią, która ukończyła 15 rok życia lub osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń, Klubu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie, iż przedstawiciel ustawowy lub kurator ponosi odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, która ukończyła 15 rok życia lub osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także za jej bezpieczeństwo oraz za następstwa jej działań, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej, która ukończyła 15 rok życia lub kurator osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinien stale kontrolować zachowania oraz sposób korzystania przez Członka Klubu z usług Klubu lub z infrastruktury, w tym z urządzeń Klubu.

 4. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w dostępie do poszczególnych usług Klubu lub poszczególnych elementów infrastruktury, w tym urządzeń Klubu osobom niepełnoletnim, które ukończyły 15 rok życia lub osobom posiadającym ograniczoną zdolność do czynności prawnych ze względu ochronę ich życia lub zdrowia. O wprowadzonych ograniczeniach Klub zobowiązany jest poinformować przed zawarciem Umowy Członkowskiej, a w przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia w trakcie obowiązywania Umowy Członkowskiej Członek Klubu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a także jego przedstawiciel ustawowy lub kurator mają prawo bezkosztowo rozwiązać Umowę Członkowską w trybie natychmiastowym.

 5. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia, nie mogą zostać Członkiem Klubu i nie powinny przebywać na terenie Klubu.

 6. Wprowadzenie osoby, która nie ukończyła 15 roku życia na teren Klubu przez Członka Klubu następuje wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Członka Klubu. Osoby, które nie ukończyły 15 rok życia mogą przebywać na terenie Klubu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Bezwzględnie zabronione jest korzystanie przez osoby, które nie ukończyły 15 roku życia korzystania z usług Klubu lub infrastruktury Klubu.

 8. Klub oświadcza, iż może zapewnić opiekę dla osób, które nie ukończyły 15 roku życia na czas korzystania przez ich przedstawicieli ustawowych, rodziców, opiekunów, itp. z usług Klubu lub infrastruktury Klubu, jeśli w placówce sieci Bella Line Wellness Centrum znajduje się Mini Plac Zabaw – w godzinach jego funkcjonowania. Klub oświadcza, iż zakres opieki każdorazowo ograniczony jest jedynie do sprawowania nadzoru nad osobą niepełnoletnią, która nie ukończyła 15 roku życia. Pozostały zakres opieki (np. karmienie, toaleta, itp.) powinien być sprawowany przez Członka Klubu. Do opieki nad osobą niepełnoletnią, która nie ukończyła 15 roku życia zastosowanie znajduje właściwy regulamin obowiązujący na terenie Mini Placu Zabaw.

 9. Zarówno osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które są Członkami Klubu, jak i osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 15 roku życia znajdujące się na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad zachowania obowiązujących w Klubie, w tym zasad określonych w niniejszych OWŚU.

§ 16.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem i realizacją Umowy Członkowskiej bądź dotyczących usług Klubu lub infrastruktury Klubu Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu lub infrastruktury Klubu może złożyć w formie pisemnej bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

 2. Członek Klubu może złożyć reklamację w każdym momencie, jednak Klub zastrzega, iż w celu umożliwienia prawidłowego rozpatrzenia reklamacji winny być one składane niezwłocznie, a najlepiej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Późniejsze złożenie reklamacji może uniemożliwić prawidłowe jej rozpatrzenie.

 3. Klub zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania.

 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 45 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem poinformowania Członka Klubu albo innej osoby, która zgłosiła reklamacje o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji, ze wskazaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji oraz pisemnym uzasadnieniem przyczyn wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.

 5. Zarówno o wyniku rozpatrzenia reklamacji, jak i o wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji Klub poinformuje Członka Klubu albo inną osobę, która zgłosiła reklamację w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację, chyba że wskaże on inny, niewymagający od Klubu znacznych nakładów, sposób doręczania korespondencji przez Klub.

§ 17.
ZAMROŻENIE KARNETU

 1. W sytuacji wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwia udostępnianie i korzystanie z pomieszczeń, usług i infrastruktury Klubu, zarówno Członek Klubu, jak i Klub uprawnieni są do zamrożenia obowiązywania Karnetu do dnia ustąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiających należyte korzystanie z Karnetu. Przez siłę wyższą rozumieć należy wydarzenia, które w chwili podpisania niniejszej Umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne w szczególności: wojny, akty terroryzmu, pożary, susze, powodzie, inne naturalne klęski, nowe przepisy prawne, strajki, a także wprowadzenie zakazu lub ograniczenie prowadzenia działalności przez kluby fitness i siłownie ze względu na sytuację epidemiologiczną w mieście, gminie, powiecie, województwie lub kraju.

 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w ust. 1 podmiot, który stwierdził wystąpienie siły wyższej zobowiązany jest poinformować o wystąpieniu siły wyższej oraz o zamrożeniu Karnetu.

 3. W okresie zamrożenia Karnetu Członek Klubu nie jest zobowiązany do uiszczania Opłaty Abonamentowej, raty Opłaty Abonamentowej bądź miesięcznej Opłaty Abonamentowej, a Klub nie jest zobowiązany do udostępniania Członkowi Klubu pomieszczeń, usług i infrastruktury, w tym urządzeń, Klubu.

 4. W przypadku zamrożenia Karnetu obowiązującego na czas określony, okres obowiązywania Karnetu ulega przedłużeniu o okres równy okresowi zamrożenia.

§ 18.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia Członkom Klubu pomieszczeń, usług i infrastruktury Klubu w dniach ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 2. Klub zastrzega sobie możliwość zamknięcia placówki sieci Bella Line Wellness Centrum na czas niezbędny dla przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w formie wybranej przez Klub, w tym również poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia Członka Klubu do zwrotu Opłaty Abonamentowej, raty Opłaty Abonamentowej, miesięcznej Opłaty Abonamentowej lub ich części, o ile okres zamknięcia Klubu, o którym mowa w niniejszym ustępie, nie przekroczy 10 dni w roku kalendarzowym.

 3. Klub zastrzega, iż ilość Zajęć zorganizowanych, w których może uczestniczyć Członek Klubu lub czas korzystania z usług dodatkowych może podlegać ograniczeniom w zależności od rodzaju Karnetu określonego w Umowie Członkowskiej. Klub może pobierać opłaty za dodatkowe Zajęcia zorganizowane, czas korzystania z usług dodatkowych lub za korzystanie z usług dodatkowych lub specjalnego wyposażenia, które nie wchodzą w zakres danego rodzaju Karnetu. Ceny za dodatkowe Zajęcia zorganizowane, czas korzystania z usług dodatkowych lub za korzystanie z usług dodatkowych lub specjalnego wyposażenia określone są w Cenniku.

 4. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu osoby, jeśli wpływa ona na komfort lub bezpieczeństwo innych Członków Klubu, osób korzystających z usług Klubu lub infrastruktury Klubu bądź personelu Klubu.

 5. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na teren Klubu osobom naruszającym porządek, dobre obyczaje, postanowienia niniejszych OWŚU lub instrukcje korzystania z poszczególnej infrastruktury Klubu w sposób narażający infrastrukturę Klubu na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Członków Klubu, personelu Klubu lub innych osób postronnych bądź też osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż po wejściu na teren Klubu naruszą one porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszych OWŚU lub instrukcje korzystania z poszczególnej infrastruktury Klubu w sposób narażający infrastrukturę Klubu na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Członków Klubu, personelu Klubu lub innych osób postronnych. Klub zastrzega sobie prawo do poproszenia o opuszczenie terenu Klubu osób, które zachowują się w sposób naruszający porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszych OWŚU lub instrukcje korzystania z poszczególnej infrastruktury, w tym z urządzeń Klubu w sposób narażający infrastrukturę Klubu na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Członków Klubu, personelu Klubu lub innych osób postronnych.

 6. Klub informuje, iż ważne informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania Klubu publikowane są poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w Klubie i/lub publikowane są na Stronie Internetowej Klubu bądź w portalach społecznościowych Klubu.

 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za dostępność miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Opłaty za parking nie są wliczone Opłatę Członkowską, Opłatę Abonamentową ani w Opłatę Jednorazową.

 8. Klub zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowego OWŚU, który obowiązywać będzie nowych Członków Klubu.

 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWŚU z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych to jest:

 1. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 2. gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu,

 3. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany wynika z rozszerzenia funkcjonalności Klubu lub zakresu świadczonych przez Klub usług – w zakresie, w jakim dotyczy to tych nowych funkcjonalności lub usług,

 4. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany uzasadniona jest potrzebą usprawnienia procesu obsługi klienta lub podniesienia jakości świadczonych usług,

 5. gdy potrzeba wprowadzenia zmiany jest uzasadniona względami bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Klubu lub wynika z potrzeby zapewnienia przestrzegania zasad współżycia społecznego na terenie Klubu,

 6. zmiany marki, adresu Strony Internetowej,

 7. gdy potrzeba zmiany jest uzasadniona zmianą możliwych sposobów płatności,

 8. zmiany rozwiązań w zakresie mechanizmu weryfikacji uprawnień Członka Klubu do korzystania z usług Klubu,

 9. zmiany oferowanych przez Klub produktów i usług.

 1. Klub zobowiązany jest, nie później niż na 2 miesiące przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 8, do przekazania Członkowi Klubu pisemnie za pośrednictwem przesyłki pocztowej wysłanej na adres korespondencyjny wskazany przez Członka Klubu bądź poprzez osobiste doręczenie Członkowi Klubu, za potwierdzeniem odbioru, w czasie gdy przebywa on na terenie Klubu lub jeśli Członek Klubu wyrazi na to zgodę w wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Członka Klubu informacji o planowanej zmianie OWŚU wraz z informacją o przyczynie zmiany oraz o możliwości i terminie złożenia przez Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Członkowskiej bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany.

 2. Klub poinformuje o proponowanych zmianach OWŚU także na Stronie Internetowej, na której możliwe będzie zapoznanie się z informacją o planowanej zmianie OWŚU wraz z informacją o przyczynie zmiany oraz o możliwości i terminie złożenia przez Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Członkowskiej bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany.

 3. W przypadku zmiany treści OWŚU każdy Członek Klubu, który zawarł Umowę Członkowską – bez względu na długość okresu obowiązywania Karnetu – jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Członkowskiej, bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone przed datą w życie proponowanych zmian OWŚU.

 4. Członek Klubu może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Członkowskiej bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

 5. Członek Klubu może złożyć sprzeciw co do przyjęcia proponowanych zmian OWŚU bezpośrednio w Klubie (w każdej placówce sieci Bella Line Wellness Centrum) bądź za pośrednictwem przesyłki pocztowej skierowanej do Klubu (każdej placówki sieci Bella Line Wellness Centrum) na aktualny adres Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main. Sprzeciw co do przyjęcia proponowanych zmian OWŚU może zostać złożony także w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klubu wskazany na Stronie Internetowej http://bellaline.pl/main.

 6. Jeżeli przed datą wejścia w życie proponowanych zmian OWŚU Członek Klubu:

  1. nie złoży wypowiedzenia Umowy Członkowskiej lub nie złoży na piśmie bądź w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klubu sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8 – uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany,

  2. złoży wypowiedzenie Umowy Członkowskiej – rozwiązanie Umowy Członkowskiej następuje ze skutkiem natychmiastowym bez obciążania go jakimikolwiek opłatami,

  3. zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian, ale nie wypowie Umowy Członkowskiej – Umowa Członkowska będzie dalej obowiązywać z zastosowaniem niezmienionych postanowień OWŚU, chyba że dalsze obowiązywanie Umowy Członkowskiej z zastosowaniem niezmienionych postanowień OWŚU będzie niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź będzie prawnie bądź fizycznie niemożliwe – w takim przypadku Umowa Członkowska wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez obciążania Członka Klubu jakimikolwiek opłatami.

 1. Klub informuje, iż dołoży najwyższej staranności, aby zmiany OWŚU nie zwiększały zakresu obowiązków i nie zmniejszających zakresu uprawnień Członka Klubu lub innych osób korzystających z usług Klubu

 2. Klub informuje, iż każda osoba, która przebywa na terenie Klubu powinna posiadać aktywny Karnet (ewentualnie skorzystać z wejścia FREE PASS bądź wykupić wejście jednorazowe). Osoba nieposiadająca aktywnego Karnetu może zostać poproszona przez personel Klubu o opuszczenie terenu Klubu w trybie natychmiastowym.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWŚU zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19.
USŁUGA PREMIUM

 1. Klub informuje, iż każda osoba, która przebywa w placówce sieci Bella Line Wellness Centrum dłużej niż 2 minuty od momentu przekroczenia progu placówki, a która nie posiada aktywnego Karnetu bądź które nie korzysta z wejścia FREE PASS bądź nie wykupiła wejścia jednorazowego może stać się klientem PREMIUM, któremu przysługuje specjalna oferta szkolenia z treści oferty Klubu oraz treści niniejszych OWŚU.

 2. Oferta ta skierowana jest do osób, które chcą w towarzystwie naszego wyspecjalizowanego personelu zapoznać się z ofertą Klubu oraz z treścią niniejszych OWŚU.

 3. Koszt usługi PREMIUM wynosi 100,00 zł za pierwszą godzinę oraz 99,99 zł za każdą kolejną godzinę.

 4. Osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu bądź które nie korzysta z wejścia FREE PASS bądź nie wykupiła wejścia jednorazowego, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut jest informowany przez personel Klubu o treści oraz warunkach usługi PREMIUM oraz o możliwości jej nabycia. W przypadku niezaakceptowania warunków usługi PREMIUM osoba, która nie posiada aktywnego Karnetu bądź które nie korzysta z wejścia FREE PASS bądź nie wykupiła wejścia jednorazowego proszona jest o opuszczenie terenu Klubu.

 5. Pozostanie osoby, która nie posiada aktywnego Karnetu bądź które nie korzysta z wejścia FREE PASS bądź nie wykupiła wejścia jednorazowego na terenie Klubu, pomimo poinformowania o usłudze PREMIUM może skutkować przystąpieniem takiej osoby do korzystania z usługi PREMIUM, co może skutkować obciążeniem takiej osoby kosztem usługi PREMIUM, ze względu na mimowolne pobieranie informacji o ofercie Klubu oraz treści niniejszych OWŚU i wykorzystania miejsca, które mógłby zająć inny chętny.

Pobierz REGULAMIN PDF

Wybierz klub