Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
W KLUBIE Bella Line Wellness Centrum

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy Członkowskiej oraz Umowy o Zakup Karnetu w zakresie korzystania z usług Bella Line Wellness Centrum,
  których jest integralną częścią.
 2. W razie sprzeczności treści Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu z treścią Regulaminu – stosuje się postanowienia wskazanych umów.
 3. Umowa Członkowska oraz Umowa o Zakup Karnetu mogą zostać wyrażone w treści jednego dokumentu.
 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Bella Line Wellness Centrum – Klub
  • Umowa Członkowska – umowa określająca prawa i obowiązki Członka Klubu,
  • Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę Członkowską oraz wpłaciła Opłatę Na Start, o ile aktualny cennik w odniesieniu do konkretnego Karnetu przewiduje Opłatę Na Start,
  • Opłata Na Start lub Opłata Członkowska – jednorazowa opłata wpisowa pobierana za przyjęcie osoby w poczet Członków Klubu, mająca na celu pokrycie związanych z tym kosztów wystawienia Katy Członkowskiej, ustalona w wysokości wynikającej z aktualnego cennika, niepodlegająca zwrotowi w razie utraty statusu Członka Klubu (aktualny cennik może określać wysokość tej opłaty na 100,00 zł),
  • Karta Członkowska – dokument imienny Członka Klubu (zapisaną w formie cyfrowej na karcie), legitymujący członkostwo w Klubie,
  • Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Z Karnetu może korzystać tylko Członek Klubu, który dokonał jego zakupu,
  • Umowa o Zakup Karnetu – umowa zawierana przez Członka Klubu, na podstawie której Członek Klubu nabywa Karnet na warunkach aktualnej oferty Klubu, uprawniająca Członka Klubu do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym w Umowie o Zakup Karnetu,
  • Opłata Abonamentowa – cena zakupu Karnetu,
  • Opłata Jednorazowa – opłata za jednorazowy udział w zajęciach Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Bella Line Wellness Centrum,

§ 2
CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać przyjęta w poczet Członków Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej.
 2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zapłaty Opłaty Na Start. Jeśli według aktualnego cennika Bella Line Wellness Centrum wysokość Opłaty Na Start wynosi 100,00 zł członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy Członkowskiej.
 3. Członkostwo w Klubie jest imienne i może zostać przeniesione na osobę trzecią poprzez dokonanie cesji.
 4. Bella Line Wellness Centrum upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie na warunkach wskazanych w Umowie Członkowskiej, Umowie o Zakup Karnetu oraz Regulaminie wyłącznie w zakresie wynikającym z zakupionego przez Członka Klubu Karnetu.
 5. Wypowiedzenie Umowy Członkowskiej dla swej skuteczności i ważności wymaga zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem Członka Klubu).
 6. Niezależnie od powyższego, Umowa Członkowska może zostać rozwiązana jednocześnie z rozwiązaniem Umowy o Zakup Karnetu – w przypadkach określonych w § 5 Regulaminu.
 7. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić Bella Line Wellness Centrum o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczas wskazany adres Członka Klubu. Niepodjęcie pisma w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o pozostawieniu przesyłki w urzędzie pocztowym (awizo) skutkuje przyjęciem, iż przesyłka została skutecznie doręczona wraz z upływem 14 dnia wyznaczonego na odbiór przesyłki. Pisma mogą być także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie Klubu.

§ 3
UMOWA O ZAKUP KARNETU

 1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu.
 2. Aktualna oferta Karnetów przedstawiona jest w cenniku usług Klubu.
 3. Bella Line Wellness Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług Klubu. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach Umów o Zakup Karnetu już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu jak i Regulaminu.
 4. Bella Line Wellness Centrum zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków, które muszą zostać spełnione, by nabyć Karnet określonego rodzaju (np. dla Karnetu STUDENT/SENIOR: przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej oraz nieprzekroczenie 26. roku życia albo przedstawienie ważnej legitymacji emeryta lub rencisty oraz przekroczenie 60. roku życia).
 5. Członek Klubu, kupując Karnet, zobowiązuje się utrzymywać członkostwo w Klubie co najmniej przez czas trwania Karnetu.
 6. Członek Klubu, dokonując zakupu wybranego przez siebie Karnetu, dokonuje zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami Umowy o Zakup Karnetu.
 7. Karnet może zostać zakupiony na czas określony czterech tygodni, dwunastu miesięcy oraz na czas nieokreślony (zgodnie z aktualną ofertą Klubu).
 8. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty Opłaty Abonamentowej.
 9. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych, Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowo całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Zapłata Opłaty Abonamentowej w ratach dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy aktualna oferta Klubu przewiduje taką możliwość.
 10. W przypadku Karnetów dwunastomiesięcznych, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego:
  • co do zasady – okres umowy liczony jest od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnet, Członek Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca,
  • na wyraźne życzenie Członka Klubu zgłoszone przy zawarciu Umowy o Zakup Karnetu – okres umowy liczony jest od początku miesiąca kalendarzowego w trakcie którego dokonano zakupu Karnetu, a za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnetu, Członek Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości.
 11. Jeśli Umowa o Zakup Karnetu, przewidująca zapłatę Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach, nie stanowi inaczej, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania każdej raty do czternastego dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza rata Opłaty Abonamentowej musi zostać zapłacona w dniu zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.
 12. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej oraz nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy o Zakup Karnetu.
 13. W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych spłat Opłaty Abonamentowej lub poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może przekazać należność do windykacji przedsiębiorcy specjalizującemu się w tym zakresie, jak również naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
 14. Bella Line Wellness Centrum jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą Opłaty Abonamentowej za co najmniej 1 miesiąc albo zalega on z zapłatą co najmniej 1 raty Opłaty Abonamentowej lub podał takie dane, które uniemożliwiły Bella Line Wellness Centrum ustanowienie polecenia zapłaty lub pobierania opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
 15. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób:
  • za pomocą karty kredytowej, po podpisaniu przez Członka Klubu zlecenia automatycznego obciążania wskazanej karty kwotami należnymi z tytułu zakupu Karnetu;
  • poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową albo płatniczą w recepcji Klubu,
 16. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłat za monity dotyczące płatności oraz opłat za wezwania do zapłaty.
 17. Bella Line Wellness Centrum może skierować do Członka Klubu monit dotyczący płatności po przekroczeniu terminu zapłaty Opłaty Abonamentowej lub którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej o siedem dni. Bella Line Wellness Centrum może kierować do Członka Klubu monity dotyczące płatności oddzielnie dla każdej raty Opłaty Abonamentowej lub każdej Opłaty Abonamentowej. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowy monit.
 18. Jeśli Członek Klubu zalega z zapłatą co najmniej dwóch Opłat Abonamentowych lub dwóch rat Opłat Abonamentowych, Bella Line Wellness Centrum może skierować do niego, niezależnie od monitu, pisemne wezwanie do zapłaty. Opłata wynosi 25,00 zł za każdorazowe wezwanie do zapłaty.
 19. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty.
 20. Członek Klubu może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Karnetu na inną osobę, będącą Członkiem Klubu, za zgodą tej osoby oraz Bella Line Wellness Centrum. W takim wypadku zainteresowane strony zawierają umowę cesji wraz z umową o przejęcie długu, na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu wynikające z Umowy o Zakup Karnetu.

§ 4
ZAWIESZENIE KARNETU
(dotyczy Karnetów 12-miesięcznych)

 1. Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo do zawieszenia jego trwania.
 2. Zawieszenie trwania Karnetu następuje na okres:
  a) Przy umowie 12 miesięcznej – maksymalnie na 4 tyg
 3. W celu zawieszenie trwania Karnetu Członek Klubu składa do Klubu pisemne oświadczenie (opatrzone podpisem Członka Klubu), w którym wskazuje, w jakim okresie ma nastąpić zawieszenie trwania Karnetu.
 4. W celu zawieszenia trwania Karnetu na okres piętnastu kolejnych dni Członek Klubu składa do Klubu pisemne oświadczenie, w którym wskazuje, w jakim dniu ma się rozpocząć piętnastodniowy okres zawieszenia Karnetu (przy czym dzień ten musi przypadać w miesiącu kalendarzowym złożenia oświadczenia lub w kolejnym miesiącu kalendarzowym). Piętnastodniowy okres zawieszenia Karnetu musi zamykać się w jednym miesiącu kalendarzowym. W razie zawiesza karnetu na okres piętnastu dni zawsze udzielany jest rabat w wysokości 50 % Opłaty Abonamentowej przypadającej za okres zawieszenia Karnetu, a Karnetnie ulega przedłużeniu.
 5. Możliwości zawieszenia Karnetu w powyższych trybach łączą się, z tym zastrzeżeniem, że w okresie trwania Karnetu można go zawiesić na okres:
  a. jednego pełnego miesiąca (100 % rabatu) oraz jednego pełnego miesiąca (50 %
  rabatu)
 6. Niezależnie od powyższego, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo w okresie trwania Karnetu do wnioskowania o jego zawieszenie na okres do trzech pełnych miesięcy kalendarzowych. W celu zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu składa do Klubu pisemny wniosek, w którym wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie Karnetu. Wraz ze złożeniem wniosku Członek Klubu okazuje dowód osobisty lub paszport oraz dokumenty potwierdzające szczególną sytuację (np. chorobę – zaświadczenie lekarskie, zmianę miejsca zamieszkania – umowa najmu nowego lokalu mieszkalnego, utrata pracy – zaświadczenie o utracie pracy). Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w terminie czternastu dni od daty jego wpływu do Klubu. Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie. Od decyzji odmownej Klubu nie przysługuje odwołanie.

§ 5
ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAKUP KARNETU

 1. Umowa o Zakup Karnetu na czas nieokreślony może zostać rozwiązana przez Członka Klubu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie dla swej skuteczności i ważności wymaga zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone podpisem Członka Klubu). Wzór wypowiedzenia dostępny jest w Klubie.
 2. Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo do rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym z powodu:
  • nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu – dla skutecznego rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu,
  • zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub – po okazaniu umowy najmu nowego lokalu mieszkalnego,
  • innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Managera Klubu,
  • rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka Klubu i wyznaczenia Klubowi w tym celu co najmniej siedmiodniowego terminu na usunięcie naruszenia,
 3. W przypadkach wskazanych w § 5 ust. 2, jednocześnie z rozwiązaniem Umowy o Zakup Karnetu może zostać rozwiązana Umowa Członkowska – o ile Członek Klubu wyraźnie tego zażąda.
 4. Poza przypadkami opisanymi w § 5 ust. 2,Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo rozwiązać Umowę o Zakup Karnetu oraz jednocześnie Umowę Członkowską ze skutkiem natychmiastowym po upływie co najmniej trzech miesięcy trwania Umowy o Zakup Karnetu za jednoczesną zapłatą Opłaty Manipulacyjnej w wysokości 25 % pozostałej do zapłaty Opłaty Abonamentowej. Opłata Manipulacyjna stanowi zryczałtowaną wysokość ulgi udzielonej Członkowi Klubu w związku z zawarciem Umowy o Zakup Karnetu na okres dwunastu miesięcy a tym samym przyjęciem na siebie obowiązku utrzymywania członkostwa w Klubie co najmniej przez okres dwunastu miesięcy (§ 3 ust. 5 Regulaminu). Zapłata Opłaty Manipulacyjnej nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku zapłaty rat Opłaty Abonamentowej za wykorzystany okres trwania Karnetu.
  Przykład: przy rezygnacji po trzech miesiącach z karnetu Activ 12 m-cy pozostała kwota należności to 1251 zł* (*wg stanu na dzień 02.10.2017r), koszt rezygnacji – czyli Opłata Manipulacyjna – to 25% tej kwoty równa 312,75 zł.
 5. W każdym przypadku oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Zakup Karnetu wymaga dla swej skuteczności i ważności zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem Członka Klubu).
 6. Bella Line Wellness Centrum ma prawo wypowiedzieć w formie pisemnej każdą Umowę o Zakup Karnetu za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego wyłącznie z uzasadnionych przyczyn organizacyjnych.
 7. Bella Line Wellness Centrum ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu lub Regulaminu, w szczególności:
  • zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na
   niedopuszczalny,
  • nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Bella Line Wellness Centrum,
   odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu,
  • zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej lub raty Opłaty Abonamentowej przez okres
   dłuższy niż trzydzieści dni,
  • korzysta z urządzeń treningowych niezgodnie z ich instrukcją użytkowania.
 8. Bella Line Wellness Centrum rozwiązując Umowę o Zakup Karnetu w powyższym trybie może równocześnie rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym Umowę Członkowską.
 9. W przypadku zakupu karnetu na czas nieokreślony [karnet bezterminowy], niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące ze skutkiem od daty złożenia wypowiedzenia.

§ 6
KARTY CZŁONKOWSKIE

 1. Każdy Członek Klubu otrzyma Kartę Członkowską.
 2. Karta jest imienna.
 3. Klub uprawniony jest do wykonania fotografii Członka Klubu przez pracownika i wykorzystania jej poprzez wprowadzenie do systemu Klubu na podstawie pisemnej zgody Członka Klubu udzielonej przy zawarciu umowy członkowskiej.
 4. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych Kart Członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu.
 5. Bella Line Wellness Centrum nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nieokazania przez niego Karty Członkowskiej.
 6. Imienną Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu.
 7. W przypadku, gdy Umowę Członkowską podpisuje Pracodawca, staje się on Członkiem Klubu i zostaje wskazany na Karcie Członkowskiej, jako jej posiadacz. W takim przypadku Pracodawca przedstawia Bella Line Wellness Centrum listę swoich pracowników, którym udostępni on Karty Członkowskie. Po przedstawieniu Karty Członkowskiej wystawionej na Pracodawcę, pracownicy wskazani na liście mogą korzystać z usług Bella Line Wellness Centrum na takich zasadach, jak Członkowie Klubu pod warunkiem okazania ważnego dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie.
 8. W przypadku, gdy Członek Klubu dokonuje zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z usług Klubu przez dziecko do lat 15-tu, którego jest przedstawicielem ustawowym, Klub wystawi Kartę Członkowską także dla dziecka. Karta Członkowska dla dziecka w żadnym razie nie potwierdza zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przez małoletniego.
 9. Do momentu dokonania zapłaty Opłaty Na Start, Bella Line Wellness Centrum ma prawo wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej i wstrzymać możliwość korzystania z usług Klubu.
 10. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, Bella Line Wellness Centrum może zatrzymać Kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających Klub do rozwiązania Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu z Członkiem Klubu na zasadach określonych w § 5 ust. 7.
 11. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Klub nie odpowiada za skutki nieuprawnionego użycia zagubionej Karty Członkowskiej do chwili powiadomienia Klubu o utracie Karty. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku.

§ 7
WEJŚCIA JEDNORAZOWE

 1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.
 2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.
 3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.
 4. Bella Line Wellness Centrum nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe wejście do Klubu bez zawarcia Umowy Członkowskiej.
 5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu. Do osoby takiej stosuje się wszystkie postanowienia § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 16 oraz§ 17 Regulaminu.

§ 8
WEJŚCIA FREE PASS.

 1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może skorzystać jeden raz z darmowego wejścia do Klubu.
 2. Skorzystanie z wejścia FREE PASS musi być poprzedzone zarejestrowaniem się w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem WWW.bellaline.pl.
 3. Wejście FREE PASS nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.
 4. Wejście FREE PASS uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu wejścia do Klubu do momentu opuszczenia Klubu.
 5. Osoba, która korzysta z wejścia FREE PASS, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu. Do osoby takiej stosuje się wszystkie postanowienia § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17 niniejszego Regulaminu.

§ 9
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU
ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU

 1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych oraz, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę. Członek Klubu, pomimo podpisania zgody na wykorzystanie wizerunku o której mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Klubu do opublikowania takiego nagrania. Członek Klubu może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji, Klub niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikował nagranie.
 2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Bella Line Wellness Centrum. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Bella Line Wellness Centrum (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników Bella Line Wellness Centrum, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu w poszczególnych salach/strefach Klubu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz Manager Klubu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres od pięciudo dwudziestu jeden dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie Bella Line Wellness Centrum. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.
 3. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze rezerwowanie miejsc na zajęciach.
 4. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia grupowe w przypadku, gdy:
  a. Członek Klubu nie jest uczestnikiem zajęć (zapisanym na liście uczestników zajęć),
  b. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera.
 5. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.
 6. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie oraz inne dolegliwości zdrowotne lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 7. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż skutkować może to negatywnymi następstwami dla Członka Klubu, bądź innych osób korzystających z oferty i usług Klubu..
 8. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.
 9. Jeśli Członek Klubu nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Klubu – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Klubu.
 10. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego
  stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
 12. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Członków Klubu.
 13. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.
 14. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność Bella Line Wellness Centrum za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członka Klubu lub osobę uprawnioną do korzystania z usług Klubu na podstawie § 6 ust. 4 lub 5. W szczególności Bella Line Wellness Centrum nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Członka Klubu § 9 ust. 5 – 12 Regulaminu lub z innych przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Bella Line Wellness Centrum nie ponosi odpowiedzialności (tj. osoby spoza personelu Bella Line Wellness Centrum)
 15. Bella Line Wellness Centrum nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu lub jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 10
PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

 1. Bella Line Wellness Centrum w każdym budynku Klubu nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć.
 2. W zależności od konkretnego budynku Klubu dostęp do szafki zabezpieczany jest kłódką lub kluczem (zamek wbudowany w konstrukcję szafki).
 3. W budynkach Klubu, w których dostęp do szafki zabezpieczony jest kluczem, Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo otrzymać klucz do zamykanej szafki. W budynkach Klubu, w których dostęp do szafki zabezpieczony jest kłódką, Członek Klubu przy każdym wejściu do Klubu ma prawo zabezpieczyć dostęp do szafki własną kłódką lub kłódką najętą od Klubu. Członek Klubu może kupić kłódkę w Klubie.
 4. Członek Klubu ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Członek Klubu ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez Klub.
 5. Bella Line Wellness Centrum nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
 6. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
 7. Członek Klubu powinien usunąć kłódkę zabezpieczającą szafkę przed wyjściem z Klubu. Kłódki nieusunięte do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być przecięte przez personel Klubu, celem opróżnienia zawartości szafki. Klub nie odpowiada za zniszczenie kłódki nieusuniętej przez Członka Klubu do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu.
 8. Członek klubu ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką.
 9. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się poza zamkniętą szafką. Klub nie odpowiada za żadne rzeczy należące do Członka Klubu znajdujące się w szafce, która nie została zamknięta przez Członka Klubu.
 10. W przypadku zgubienia klucza do szafki lub kłódki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie recepcji Bella Line Wellness Centrum. W razie utraty przez Członka Klubu klucza do szafki lub kłódki ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza do szafki lub kłódki.
 11. W razie nieodnalezienia klucza do szafki, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany zamka na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.
 12. W razie nieodnalezienia klucza do kłódki najętej od Klubu, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowej kłódki na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.

§ 11
ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu.
 2. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i
  przyrządów.
 4. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
 5. Członkowie Klubu w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych są obowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego, dostosowanego do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
 6. Bella Line Wellness Centrum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.
 7. W Klubie zabrania się używania emblematów, szczególnie na odzieży lub innych częściach garderoby, polskich piłkarskich klubów sportowych.
 8. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
 9. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.
 10. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 11. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
 12. Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 13. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Bella Line Wellness Centrum do rozwiązania Umowy Członkowskiej lub Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 5 ust. 7 Regulaminu.
 14. W Klubie obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej formy działalności zarobkowej przez podmioty niezwiązane z Klubem bez pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard Sp. J., w szczególności prowadzenia treningów personalnych przez osoby niezatrudnione w Klubie. Zabrania się również prowadzenia na terenie Klubu, bez uprzedniej pisemnej zgody Bella Line Wellness Centrum M. i K. Bronchard Sp. J. bezpłatnych treningów personalnych, a także oferowania, dostarczania, przekazywania lub udostępniania innych usług, bądź towarów.

§ 12
KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

 1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być małoletni, którzy ukończyli 15. rok życia.
 2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez osobę małoletnią podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo
  w Klubie oraz jego następstwa.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu.
 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych wykonywanych przez małoletnich, dbając o ich bezpieczeństwo.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, małoletni poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców / opiekunów, będących Członkami Klubu.
 6. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług / urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 7. Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie mogą korzystać z usług i urządzeń Klubu, jednakże Klub może zapewnić im opiekę na czas korzystania przez ich rodziców/ opiekunów z usług Klubu. Zapewnienie opieki wymaga wcześniejszego powiadomienia personelu Klubu ze strony Członka Klubu. Zakres opieki ograniczony jest każdorazowo jedynie do nadzoru nad Dzieckiem. W pozostałym zakresie (karmienie, toaleta itp.) opiekę nad nim sprawuje Członek Klubu – zgodnie z regulaminem Mini Przedszkola.
 8. Osoby małoletnie będące członkami Klubu jak i Dzieci korzystające z niego pod opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu dotyczących pełnoletnich Członków Klubu.

§ 13
ZAJĘCIA W KLUBIE

 1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Bella Line Wellness Centrum ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu (w dowolnej formie).
 2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu powinien oczekiwać na zwolnienie miejsca.
 3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.
 4. Klub zabrania korzystania Członkom Klubu z treningów personalnych wykonywanych odpłatnie, bądź nieodpłatnie z trenerami niezatrudnionymi w klubie Bella Line Wellness Centrum.

§ 14
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu jest Bella Line Wellness Centrum sp. J. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są w celu zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług, a także w celach marketingowych i badania opinii
  publicznej.
 2. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez Klub Bella Line Wellness Centrum.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie udostępnianej przez Klub pod adresem Bella Line Wellness Centrum, zawarcia Umowy Członkowskiej oraz zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.
 4. Klub ma prawo zweryfikować tożsamość Klienta i poprosić o okazanie dowodu tożsamości.

§ 15
REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu, przesłać do Zarządu Bella Line Wellness Centrum sp. J ul Żółkiewskiego 8, 87-100 Toruń lub złożyć w siedzibie Klubu mieszczącej się pod wskazanym adresem korespondencyjnym.
 2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 16
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy Członkowskiej, Umowy o Zakup Karnetu oraz Regulaminu.
 2. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 3. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom.
 4. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 10 dni w roku. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 5. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie wchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez Klub. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu, bez podania przyczyny.
 6. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub publikowane na stronie internetowej klubu lub w portalu społecznościowym. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu. Zasady dotyczące parkowania, włączając w to opłaty za parking mogą ulec zmianie. Opłaty za parking nie są wliczone w Opłatę Na Start ani w Opłatę Abonamentową.
 7. Bella Line Wellness Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Bella Line Wellness Centrum, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez:
  a. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń;
  b. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Członka Klubu – poprzez osobiste zawiadomienie Członka Klubu (w dowolnej formie, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail).
 8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej, Umowie o Zakup Karnetu i
  Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 9. Bella Line Wellness Centrum jest uprawnione do odmowy wstępu do Klubu osobom naruszającym porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń do ćwiczeń w sposób narażający sprzęt na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Członków Klubu, użytkowników lub innych osób postronnych, bądź też osobom co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż po wejściu na teren Klubu naruszą one porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu lub obowiązujące instrukcji obsługi urządzeń. Bella Line Wellness Centrum jest również uprawnione do wyproszenia z Klubu osób, które zachowują się w sposób naruszający porządek, dobre obyczaje, przepisy niniejszego regulaminu lub obowiązujące instrukcje obsługi urządzeń do ćwiczeń w sposób narażający sprzęt na uszkodzenie lub narażający zdrowie innych Członków Klubu, użytkowników lub innych osób postronnych.

Pobierz REGULAMIN PDF

Wybierz klub